diumenge, 3 de juny de 2018

Activitat 15. L’ús de pantalles i les xarxes socials

ÚS I ABÚS DE PANTALLES
L’ordinador, la tauleta o el mòbil són dispositius de la nostra vida quotidiana que s’han tornat gairebé imprescindibles per a la majoria de la societat. Malgrat els avantatges que suposa el seu ús, cada vegada hi ha més veus que alerten dels efectes negatius de la sobreexposició a les pantalles, especialment durant la infantesa. 
Per aquesta activitat heu de fer una recerca en relació als darrers estudis que s’han realitzat en aquest camp per tal d’explicar quins són els impactes negatius sobre la salut de les persones sobreexposades a pantalles i quins són els motius pels quals aquests dispositius podrien generar addicció. Així mateix, també heu d’exposar quins són alguns dels múltiples avantatges que suposa l’ús d’aquests dispositius. I per acabar podeu realitzar una conclusió sobre el tema en base a la informació que heu analitzat.

LES XARXES SOCIALS
És evident que les xarxes socials constitueixen un mitjà de comunicació de gran èxit en la societat actual, però el seu ús tampoc està lliure de polèmica i, per això, realitzarem una anàlisi del tema a partir de les següents preguntes a les quals heu de donar resposta:
Què és una xarxa social?
Quines són les xarxes socials més utilitzades a Espanya?
Feu una recerca de xarxes socials diferents a les més utilitzades i conegudes per vosaltres, triau-ne les 4 que més us agradin i explicau  breument les seves característiques.
Quins avantatges suposa l’ús de les xarxes socials?
Quins inconvenients es poden derivar de l’ús de les xarxes socials? A part d’informació a nivell genèric, cercau informació sobre els impactes concrets durant l’etapa de l’adolescència. 
Quina és la teva opinió en relació a l’ús de les xarxes socials?


dijous, 31 de maig de 2018

Reportatge: Pantalles addictives

Aquí teniu el reportatge Pantalles addictives del programa 30 minuts que ens servirà per a treballar el darrer bloc de l’assignatura.


dilluns, 14 de maig de 2018

Exemple de treball científic

A continuació podeu consultar aquest article de la revista Ecosistemas. hi trobareu l'estructura final que ha de tenir el vostre treball. Qualsevol dubte que surti, l'anirem comentant a classe.

dilluns, 7 de maig de 2018

Normes de publicació de treballs científics

Hi ha moltes maneres d’apropar-se a un tema per tal d’explicar-ho, entendre-ho o conèixer-ne més. El resultat sempre serà algun tipus de treball que recollirà tot el que s’ha descobert i ho exposarà de la manera més clara possible.
Una de les tasques principals d’una persona que utilitzi el mètode científic en el seu dia a dia és investigar, recopilar i difondre informació sobre una gran quantitat de temes. I la manera més usual és fent treballs, informes, notes curtes, comentaris, exposicions, etc.
Normalment utilitzen com a via de comunicació la immensa quantitat d’editorials de llibres i revistes científiques de tots els àmbits del coneixement que actualment hi existeixen, bé “on-line” bé d’impressió en paper.
D’aquesta manera, el que us proposo és que trieu un tipus de format de treball per  desenvolupar un tema que sigui del vostre interès.
Com a model, us proposo una adaptació de les normes de publicació que estableix la revista digital “ecosistemes” (vegeu la direcció següent si voleu veure la web original).


Així, doncs, doneu un cop d’ull a la descripció dels diversos tipus de treball que hi accepten a la revista i les normes de publicació que s’han de complir. Fan referència tant a normes estilístiques (mida de la lletra, tipus de grafia, etc) com a apartats que s’han d’incloure, extensió del treball, intenció final, etc.

Normas para autores/as
ECOSISTEMAS presenta las siguientes categorías de contribuciones:
1. Artículos de investigación. Artículos inéditos de investigación que aborden temas relevantes relacionados con la ecología o el medio ambiente. El texto no debe exceder las 6000 palabras, incluyendo el resumen y las referencias, pero excluyendo tablas y pies de figuras. Los artículos de investigación deberán tener unos objetivos claros y una metodología bien definida. Las preguntas e hipótesis tienen que estar planteadas de forma concisa al final de la introducción. La metodología tiene que ser apropiada para resolver las cuestiones planteadas en los objetivos. Este será uno de los puntos principales que los revisores invitados comprobarán a la hora de determinar su opinión sobre el mérito de la contribución enviada a la revista
2. Artículos de revisión. Artículos de revisión que presenten temas de actualidad relacionados con la investigación en ecología o el medio ambiente. El texto debe tener una extensión máxima de 8000 palabras, incluyendo el resumen y las referencias, pero excluyendo tablas y pies de figuras. En el caso de artículos de revisión que sinteticen los resultados de trabajos previos del autor o autores, se espera que éstas tengan un valor añadido y aporten ideas o mensajes que no se encuentre en los trabajos anteriores.
3. Comunicaciones breves. Artículos muy breves de investigación y comentarios que contengan los primeros resultados de investigaciones, lanzamiento de ideas novedosas, aplicaciones de investigaciones ya realizadas a la gestión y conservación del medio natural, descripción de nuevos métodos, o artículos publicados anteriormente en Ecosistemas. Su extensión no debe exceder las 1500 palabras, incluyendo el resumen y las referencias, pero excluyendo tablas y pies de figuras.
4. Notas. Breves descripciones de eventos científicos próximos o ya acaecidos relacionados con la ecología o el medio ambiente. El texto no debe exceder las 500 palabras.
5. Notas ecoinformáticas. Son notas cortas de información y opinión sobre temas de ecoinformática en sentido amplio (estadística, programación, computación, reproducibilidad, ciencia de datos). Esta sección será coordinada y revisada por Ignasi Bartomeus y Francisco Rodríguez, miembros del grupo de trabajo Ecoinformática de la AEET.
6. Reseñas bibliográficas. Revisiones de publicaciones recientes que traten sobre cualquier aspecto relacionado con la ecología o el medio ambiente. El texto no debe exceder las 500 palabras.

Normas para la preparación de manuscritos

La estructura que deben tener las contribuciones se detalla a continuación.
·         Título
            En minúscula, letra Arial 14. Debe enviarse en castellano e inglés.
·         Relación de autor/es
            En minúscula, excepto las iniciales de los nombres propios. Para cada autor debe indicarse primero el nombre y después el apellido. Letra Arial 10 y espaciado de 1 línea.
·         Filiación de los autores
            Debe indicarse la institución y la dirección postal completa de cada autor. Se utilizará un párrafo distinto para cada filiación. Letra Arial 10 y espaciado de 1 línea.
Ejemplo:
            Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, 29071 Málaga, España.
·         Autor de correspondencia
            Debe indicarse el nombre y dirección electrónica del autor de correspondencia responsable de la comunicación con la revista.
·         Resumen
            En el resumen debe constar el propósito del artículo, una síntesis de la metodología utilizada y de los resultados más relevantes obtenidos y sus implicaciones. El resumen debe tener una extensión máxima de 250 palabras, incluyendo, en la primera línea, el título del artículo. Es obligatorio la presentación de un resumen en inglés además del resumen en castellano. Letra Arial 10 y espaciado de 1 línea. Las comunicaciones breves tendrán igualmente un resumen en castellano y en inglés pero la extensión del mismo será de 150 palabras máximo.
·         Palabras clave
            Deben incluirse entre cuatro y seis palabras que reflejen los contenidos del artículo. Las palabras clave no deben repetir palabras que se encuentran en el título. Se dispondrán en orden alfabético y separadas entre sí por punto y coma (;). Deben enviarse en castellano e inglés. Letra Arial 10 y espaciado de 1 línea. Están exentos de palabras clave las contribuciones enviadas a las secciones de Resúmenes de tesis, Notas y Reseñas bibliográficas.
·         Cuerpo del texto
            Los artículos de investigación contendrán típicamente las siguientes secciones: Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones. Los artículos de revisión, las comunicaciones breves y los resúmenes de tesis no tienen por qué seguir estas normas. El resto de contribuciones normalmente no requieren de secciones. Los autores pueden crear secciones de segundo orden dentro de cada sección.
            El grueso del texto en Letra Arial 10 y espaciado de 1.5 líneas con una línea en blanco entre párrafos y comienzo de párrafo no tabulado. Las referencias a figuras y tablas deben ser resaltadas en negrita e iniciadas con mayúscula. Si son citadas explícitamente se utilizará Figura X o Tabla X, de lo contrario se citará entre paréntesis y en el caso de las figuras se abreviará (Fig. X).
            Las secciones no deben numerarse. El nombre de una sección de primer orden irá en línea aparte, con Letra Arial 11 y en negrita. El nombre de una sección de segundo orden irá en línea aparte, con Letra Arial 10 y negrita.
            Los símbolos, abreviaturas y acrónimos deben definirse la primera vez que sean empleados. Para las unidades de medidas debe utilizarse el sistema internacional de unidades.
·         Citas
            En el texto, las referencias a trabajos se citarán de acuerdo al apellido del o de los autores, y año de la publicación entre paréntesis. En el caso de que la obra tenga más de dos autores se citará el apellido del primer autor y se utilizará “et al.” (sin cursiva) para referirse al resto de autores. Cuando haya varias citas seguidas se ordenarán por orden cronológico primero, y alfabético después.
            Para trabajos en trámite de publicación, se empleará la expresión “en prensa” entre paréntesis para reemplazar la fecha de publicación.
            En la medida de lo posible se aconseja no citar: trabajos sometidos sin resolución positiva de aceptación, informes inéditos y resúmenes de congresos cuyo recurso no esté disponible, sin embargo si se considera pertinente citarlos se deberá incluir en la cita la expresión “datos sin publicar” o “comunicación personal” entre paréntesis y no se incluirán sus respectivas referencias en la bibliografía.
            No se aceptan citas a trabajos de grado o licenciatura ni a tesis de maestría.
            Todos los trabajos citados en el texto deben incluir su correspondiente referencia bibliográfica en el listado de la sección Referencias de acuerdo a los criterios expuestos más abajo.
·         Referencias bibliográficas
            El listado de referencias bibliográficas se incorporará al final del manuscrito en la sección Referencias y antes de las imágenes, tablas o apéndices. No se pueden incluir en el listado referencias de trabajos que no hayan sido citados en el texto.
            Las referencias se ordenarán consecutivamente siguiendo los siguientes criterios: 1) por orden alfabético del primer autor y 2) por orden cronológico. En el caso de que haya varias referencias con el mismo primer autor y mismo año de publicación éstas se listarán según el orden alfabético del segundo autor y así sucesivamente.
Estilo: En todos los casos se utilizará letra Arial 10, espaciado de 1.5 líneas y sangría francesa.

Ejemplos:

Acevedo, P., Delibes-Mateos, M. 2013. Efectos de los cambios en los usos del suelo en las especies cinegéticas en el sur de España: repercusiones para la gestión. Ecosistemas 22(2):33-39.

Aldrich, M., Billington, C., Edwards, M., Laidlaw, R. 1997. Tropical Montane Cloud Forests: An Urgent Priority for Conservation. World Conservation Monitoring Centre, Cambridge, Reino Unido.

Boehmer, F.J. 2011. Vulnerability of tropical montane rain forest ecosystems due to climate change. En: Brauch, H.G., Oswald Spring, U., Grin, J., Mesjasz, C., Kameri-Mbote, P., Nehera, N.C., Chourou, B., Krummenacher, H. (eds.), Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security, pp. 789-802. Springer, Heidelberg, Alemania.

Chaparro, J. 1994. Consecuencias ambientales de repoblaciones forestales mediante aterrazamientos en ambientes semiáridos. Tesis de Doctorado, Universidad de Murcia, España.

CONAFOR 2011. Silvicultura comunitaria. Comisión Nacional Forestal, Ciudad de México, México. Disponible en:www.conafor.gob.mx/portal/index.php/temas-forestales/silvicultura.

España 1989. Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. [Disposición derogada]. Boletín Oficial del Estado, núm. 74 de 28 de marzo de 1989, páginas 8262 a 8269.

ESRI 2009. ArcGIS Explorer. New York: ESRI. [usado 20 septiembre 2009]. Disponible en: http://www.esri.com/software/arcgis/explorer/index.html.

Moreira, X., Mooney, K.A., Zas, R., Sampedro, L. (en prensa). Bottom-up effects of host-plant species diversity and top-down effects of ants interactively increase plant performance. Proceedings of the Royal Society B. doi:10.10.1098/rspb.2012.0893.

·         Tablas
            Deben ir después de las referencias bibliográficas, cada tabla debe aportar su correspondiente encabezamiento explicativo. En los Artículos de investigación, de revisión y Comunicaciones breves se aportarán los encabezamientos tanto en castellano como en inglés, en letra Arial 10 y en página independiente. Es importante que sean simples y que no superen el ancho una página DIN A4 vertical. Una vez aceptado el artículo los originales se deben aportarse en formato texto (y no en formato imagen) para permitir su reproducción.

·         Figuras
            Después de las referencias, o de las tablas si las hubiera, se añadirá una página en donde consten los pies de cada figura. En los Artículos de investigación, de revisión y Comunicaciones breves y resúmenes de tesis se aportarán los pies de figura tanto en castellano como inglés, con letra Arial 10. A continuación se incluirá cada una de las figuras en páginas separadas.

            Las figuras deben ser claras, descriptivas y estar correctamente citadas en el texto. Si incluyen leyendas explicativas estás deberán estar en castellano y preferentemente en sentido horizontal. Se numerarán como Figura 1, Figura 2, etc., según orden de presentación, independientemente de si se trata de gráficos, fotografías, mapas u otro material gráfico. Una vez aceptado el artículo se enviarán las figuras en archivos independientes, con un tamaño mínimo de 9 cm (para reproducción en ancho de a una columna) o de 19 cm (para reproducción en ancho de a dos columnas) a una resolución de 300 ppp. El formato de las figuras debe ser *.jpg, *.jpeg, *.tiff o *.eps. Es importante que, independientemente de su resolución, se puedan visualizar claramente todos los elementos de la imagen. En el caso de reproducir figuras procedentes de otras fuentes bibliográficas, los autores serán responsables de conseguir el permiso oportuno.divendres, 6 d’abril de 2018

ACTIVITAT 14. LA BIOTECNOLOGIA


BIOTECNOLOGIA

Una vegada hem conegut què són els gens, la seva composició i estructura, tant com el seu funcionament, anem un pas endavant i comencem a conèixer les seves aplicacions, potencialitats i els problemes ètics n'associats. Estem parlant de la BIOTECNOLOGIA.


Per a escalfar motors, anem a la definició formal per a sabre de qué estem parlant. Així, doncs, respon a les següents qüestions:

1. Què és la biotecnologia?
2. Quines aplicacions estén n'associades?
3. Quins són els seus avantatges i els seus riscos?
4. Per què creus que se'n deriven problemes ètics?
5. En resposta a aquests, s'ha desenvolupat gran quantitat de legislació. Quina és la més rellevant?

Des d'un punt de vist aplicat i professional, la biotecnologia és un camp amplíssim, totalment actual i amb un futur extraordinari. Un exemple d'això el trobem al centre nacional de biotecnologia, un centre mixt d'investigació científica producció biotecnològica depenent del CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques), amb seu a Madrid (www.cnb.csic.es).

Visita el seu lloc web i respon les següents qüestions:

1. Quines són les seves línies d'investigació? Fes un petit resum de cadascuna.
2. Dels múltiples serveis científics que ofereixen, cerca els quatre que més et semblin interessant i fes un resum del qual es fa allí.
3. Una part molt important per a poder finançar el centre és la transferència del coneixement produït. Com ho fan? Què és una Spin-off?
4. Una altra part molt important també, és la de divulgar el coneixement. Has d'anar al seu butlletí de notícies, cercar el publicat el darrer mes, donar un cop d'ull a la informació i escollir una de les notícies per tal de fer-ne un resum.
5. Finalment, com has vist al llarg del tema de genètica, les investigacions són dutes a terme per persones com qualsevol de nosaltres. D'aquesta manera, has d'anar a la secció de vídeos i escollir de tots els investigadors que hi apareixen, el que més t'agradi (pel seu camp de treball o pel grau d'afinitat que tinguis amb ell/ella). Fes un breu resum de qui és i a què es dedica.

dilluns, 5 de febrer de 2018

Activitat 12: Les medicines alternatives i el dret a la salut.Ja hem estudiat el significat de medicina i el mètode pel qual es combaten les malalties. Hi existeixen però altres maneres d’apropar-se a la seva  cura, sobretot en països en vies de desenvolupament o en llocs amb una tradició cultural forta. Son les anomenades “medicines alternatives”. En aquest sentit:

1.  Quina és la seva definició?.
2.  Trobes que són eficaces?. Desenvolupa la teva opinió en un text de 500 paraules (30-35 línies, aproximadament).

D’altra banda, tots els organismes internacionals amb implicacions en la salut reconeixen el seu dret universal per a totes les persones del planeta.

1.  Cóm és el mapa de la salut al món?. Comenta’l. Et servirà per a respondre cercar un mapa amb la esperança de vida, que n’està directament relacionada.
2.  Quines són els principals problemes sanitaris dels països en vies de desenvolupament?. Comenta qualque cas concret.

dilluns, 29 de gener de 2018

ACTIVITAT 11. RESTABLINT LA SALUT


Ja hem vist a classe el circuit pel qual un pacient amb una manca de salut entra al sistema sanitari demanant ajuda. Una vegada fet el diagnòstic (recordau que només ens centram en el clínic, encara que caldria fer-ne un bio-psico-social), el metge de medicina general proposa un tractament per a combatre la malaltia que ha diagnosticat. En relació amb això, respon a les següents qüestions:

1. Medicament, fàrmac o principi actiu semblen conceptes sinònims encara que no siguin
exactament el mateix. Cerca el seu significat i de quina manera nʼestan relacionats.

2. Què és un excipient?. I la forma galènica dʼun medicament?.
 
3. Quines semblances i diferències hi trobes entre una reacció adversa i una interacció
farmacològica?.
 
4. Cerca cinc medicaments i elabora una taula on sʼespecifiqui el nom comercial, el nom
oficial (principi actiu), el científic i la forma galènica.
 
5. Son el mateix un medicament patentat i un altre genèric?. Explica perquè.
 
6.Una empresa farmacèutica ha trobat un principi actiu dʼutilitat per a controlar la densitat de
la sang i vol elaborar un medicament. Explica pas a pas el que hauria de fer-se fins arribar
a la seva comercialització.
 
7. En què consisteix el fenomen de resistència bacteriana als antibiòtics?. Quines són les
claus per a evitar la seva aparició?. Creus que es tracta dʼun problema greu?. Perquè?.
Potser que ja hagi casos de bacteris super resistents?.
 
8. Cerca un parell de gràfiques en les quals es reflecteixi la evolució de les donacions dʼòrgans
a lʼEstat Espanyol i la posició dʼaquest en relació a altres països del mon. Què resultats hi
trobes?.
 
9. A lʼEstat Espanyol fa anys que ja hi existeix una llei de trasplantes. Quines són els seus
aspectes fonamentals?. Perquè creus que és important establir lʼanomenada mort
encefàlica com a equivalent legal i ètic de la mort "comú" de lʼindividu?.